DruzinaNet - návod k používání


Obsah

01. Všeobecné informace
02. DružinaNet - desktop - modul provoz
03. DružinaNet - desktop - modul menu
04. DružinaNet - serverová část
05. DružinaNet web - koncová zařízení

Zpět na obsah

01. Všeobecné informace

Řešení systému DružinaNet

Systém DružinaNet - tři části:

Program DruzinaNet na počítači v recepci

Program má dvě části, modul menu a modul provoz

Serverová část programu DruzinaNet na serveru školní sítě

Tato část systému není nijak "vidět". Stará se o obsluhu databáze, ukládání a čtení uložených údajů. Dále slouží jako webový server, který obsluhuje webové stránky zobrazované na počítačích a tabletech s daným oprávněním.

Koncová zařízení (tablety, počítače)

Koncová zařízení zobrazují požadované informace a vykonávají definované akce po inicializaci, kterou provede správce školní sítě.
Zpět na obsah

02. DružinaNet - desktop - modul provoz

Základní popis funkce

Při přiložení karty ke snímači na počítači v recepci dojde k zaznamenání karty a vyhledání příslušných žáků v databázi. Vyžádaní žáci jsou zobrazeni v tabulce s dalšími potřebnými informacemi.

Zobrazené záznamy jsou dvojího typu. První typ záznamu jsou žáci, kteří jsou se svým oddělením v jiné lokalitě, než je současná lokalita počítače se čtečkou, druhý typ je analogicky záznam žáků, kteří jsou se svým oddělením ve stejné lokalitě, jako je počítač se čtečkou.

V tomto případě jde o lokality "Hlavní" a "Dyjská".

Záznamy žáků, kteří nejsou v dané lokalitě jsou zobrazeny šedivou barvou (příjmení) a nelze s nimi nic dělat. Tento záznam (řádek) zmizí během nastavené doby (20 sekund) a slouží pro informaci obsluhy recepce, aby mohla sdělit držiteli karty, že jimi vyzvedávaný žák je v jiné lokalitě a ne zde.

U záznamů žáků, kteří jsou v dané lokalitě lze vyvolat dialogové okno a vybrat volbu "zrušení odchodu žáka" nebo "odchod žáka".

První volba znamená, že držitel karty tohoto žáka nechce vyzvednout z družiny, protože jej bude vyzvedávat jiný držitel.

Druhá volba je určená pro nouzové použití, kdy družinářka (družinář) nebude moci z technických příčin potvrdit tlačítko odchodu žáka na svém tabletu či počítači a zmocní obsluhu recepce k přechodnému potvrzování odchodů žáků svého oddělení.

DruzinaNet - desktop - provoz

Obrázek 1 - DruzinaNet desktop - provoz

Zobrazené informace jsou:
 • Identifikační číslo žáka. Slouží zároveň jako "tlačítko" pro vyvolání dialogového okna.
 • Příjmení žáka
 • Jméno žáka
 • Třída
 • Číslo oddělení (kam je současně žák přiřazen)
 • Název oddělení
 • Jméno družinářky (družináře)
 • Telefon oddělení
 • Lokalita, ve které je právě oddělení zobrazeného žáka
 • Informace o odchodu na oběd oddělení
 • Informace o odchodu na oběd třídy
 • Informace o odchodu žáka (červeně je vyznačeno, že žák již odešel)
 • Identifikační číslo držitele karty
 • Příjmení držitele karty
 • Jméno držitele karty
 • Poznámka držitele karty
Zpět na obsah

03. DružinaNet - desktop - modul menu

Základní popis funkce

Modul menu má aktuálně ve verzi 3.0.1 devět hlavních nabídek. Funkce jednotlivých položek menu je jasný z uvedeného obrázku. Struktura nabídek je analogická první zobrazené nabídce "Karty".

Uvedený modul slouží k obsluze "dat" systému družina. Zadávají a mění se zde karty, držitelé, žáci, oddělení, telefony oddělení a lokality.

Dále je zde možnost detailního výpisu odchodů jednotlivých žáků. A je počítáno i s výstupy typu statistik odchodů na jednotlivé karty či žáky a vyhodnocení četnosti navštěvování družiny.

DruzinaNet - desktop - menu

Obrázek 2 - DruzinaNet desktop - menu

Zpět na obsah

04. DružinaNet - serverová část

Základní popis funkce

Jak už bylo uvedeno výše, tato část slouží zejména k obsluze databáze a k provozu webových stránek systému.

DruzinaNet - server - databáze

Obrázek 3 - DruzinaNet server - struktura databáze

Na obrázku je vidět struktura tabulek databáze a jejich jednotlivé vazby.

Zpět na obsah

05. DružinaNet web - koncová zařízení

Základní popis funkce

Tato část obsluhovaná webovým a databázovým serverem slouží k vlastnímu zobrazení a změně nastavení informací na tabletech a počítačích.

Jak již bylo uvedeno, jednotlivá zařízení je potřeba nastavit, aby mohla systém využívat.

Aktuální verze modulu je 2.0

Adresa vstupní stránky systému je: http://xx.xx.xx.xx/druzinaNet

Hlavní nabídka

DruzinaNet - server - menu

Obrázek 4 - DruzinaNet server - index


Hlavní nabídka

Odchody

DruzinaNet - server - odchody

Obrázek 5 - DruzinaNet server - Odchody

Základní nabídka pro zobrazení vyžádaných žáků. V horní části se vybírá požadované oddělení. Aktivní je červená barva tlačítka, tzn. toto oddělení je vybrané a žáci, kteří jsou v tomto oddělení přiřazeni se budou zde zobrazovat.

V okamžiku "čipnutí" se zobrazí příslušný žák v tabulce na počítači v recepci a zároveň na tabletu, či počítači v učebně. Protože někteří žáci mohou být následně recepcí deaktivováni, jelikož je držitel karty v tomto okamžiku nechce vyzvednout. Je zde nastaveno zpoždění (1,5 minuty), kdy se na tabletu žák zobrazí šedivou barvou a tlačítko je neaktivní. Po tuto dobu může žáka recepce smazat a posléze zmizí i příslušné tlačítko na tabletu.

Po uplynutí zpoždění se jméno žáka zobrazí černou barvou a tlačítko se uvolní do aktivního stavu. Tehdy je možné tlačítko stisknout a odeslat žáka na recepci.

V pravé části okna se zobrazují oddělení a třídy, které jsou aktuálně na obědě.

Obědy

DruzinaNet server - Obědy

Obrázek 6 - DruzinaNet server - Obědy

Na této stránce se nastavují obědy. Opět platí, že aktivní barva tlačítka je červená, tzn. červené tlačítko znamená, že dané oddělení, případně třída je na obědě.

Tuto informaci je potřeba při každé změně aktualizovat. Informace o obědech se bude zobrazovat v "běžícím proužku" na zobrazovacím panelu v přijímací hale školy.

Přestože se stav tlačítka "zafixuje" jeho stisknutím, je zde i tlačítko Nastavit, kterým je možné volbu potvrdit. Z důvodu pravidelného "občerstvování" stránky může dojít k "samovolnému" resetu posledního tlačítka. Takže buď lze stav tlačítka "pojistit" stisknutím tlačítka "Nastavit", nebo by bylo potřeba tlačítko opakovaně stisknout, pokud by se samo změnilo.

Žáci - oddělení

DruzinaNet server - Žáci - oddělení

Obrázek 7 - DruzinaNet server - Žáci - oddělení

Na této stránce se nastavují přechodná přeřazení žáků do jiných oddělení. U každého žáka je uložena trvalá informace o oddělení, do kterého je přiřazen. Tato informace se dá změnit pomocí menu desktopové části na počítači v recepci.

Na přechodnou dobu lze žáka přeřadit do jiného oddělení pomocí této stránky.

Funkce je zřejmá. Nejprve je potřeba stisknout tlačítko původního oddělení. V listovacím seznamu níže se zobrazí všichni žáci, kteří patří do příslušného oddělení, nebo kteří do něj již byli přechodně přeřazeni pomocí této stránky.

Poté je potřeba vybrat stisknutím tlačítka cílové oddělení a posléze tlačítkem se jménem žáka tohoto žáka přeřadit do cílového oddělení. Na konci tlačítka je informace o "domovském" oddělení žáka.

Tato informace o přeřazení žáků je platná do prvního spuštění desktopové části aplikace následujícího dne. Pokud má přeřazení trvat delší dobu, je potřeba je provést každý den opakovaně.

Místa - nastavení

DruzinaNet server - Místa - nastavení

Obrázek 8 - DruzinaNet server - Místa - nastavení

Na této stránce je potřeba nastavit pro všechna oddělení informaci o současném umístění oddělení. Při každém přemístění celého oddělení do jiného místa (lokality), je potřeba tuto informaci zde aktualizovat. Podle zde nastavené informace rozlišuje provozní modul na počítači v recepci lokalitu, ve které je aktuálně daný žák a zda jej tedy držitel karty může vyzvednout, nebo jít do další recepce.

DruzinaNet server - Místa - nastavení

Obrázek 8a - DruzinaNet server - Místa - nastavení - vyžaduje akci

Na obrázku 8a je vidět situace, kdy je potřeba nastavit lokalitu pro 02. oddělení.

DruzinaNet provoz chyba nastavení

Obrázek 8b - DruzinaNet provozní modul - chyba nastavení

Obrázek 8b znázorňuje jak se nedostatek projeví na počítači v recepci. žák je zobrazen šedivou barvou a je po nastaveném limitu smazán z tabulky, aniž je informace zobrazena na tabletu a žák odeslán.

Telefony - nastavení

DruzinaNet server - Telefony - nastavení

Obrázek 9 - DruzinaNet server - Telefony - nastavení

Na této stránce lze na přechodnou dobu změnit telefon oddělení. Funkce je určena pro "spojování" oddělení během odpoledne.

Funkce je opět zřejmá. Tlačítkem v horní části se vybere příslušné oddělení a tlačítkem s číslem se mu přiřadí daný telefon.

Aktuální stav je zobrazen v tabulce v oddíle "Nastaveno". Opět platí, že aktivní tlačítko je červené, zde vždy pouze jedno v daném okamžiku.

Reset seznamů

DruzinaNet server - Reset seznamů

Obrázek 10 - DruzinaNet server - Reset seznamů

Uvedeno jen pro úplnost. Nabídka slouží k resetování stavu seznamů po jejich případné změně v menu modulu. Nepředpokládá se ovšem, že by se změna konfigurace seznamů prováděla během provozní doby družiny.

Takže tato nabídka by neměla být potřeba. Tuto volbu lze použít, pokud by se nesprávně zobrazovaly seznamy oddělení, míst, případně telefonů. Stisknutím tlačítka dojde okamžitému načtení seznamů z databáze.

Výpisy

DruzinaNet - server - výpisy

Obrázek 11 - DruzinaNet server - Výpisy

Opět volba uvedená pouze pro úplnost. Slouží k výpisu seznamů držitelů, žáků a jejich přiřazení. Je určená pouze k odladění seznamů na počátku školního roku.

Zpět na obsah